Postupak otvaranja radnje

Postupak otvaranja radnje
Pošto ste doneli odluku da samostalno pokrenete neki posao potrebno je i da formalno pokrenete postupak registracije radnje (preduzeća). Pre pokretanja postupka registracije potrebno je da odredite:
1. Čime će se baviti vaša radnja/preduzeće – delatnost.
Prilikom registracije osnivač se opredeljuje za jednu pretežnu delatnost koju će registrovati u Agenciji, ali ga to ne sprečava da obavlja i druge zakonom dozvoljene delatnosti. Ovo posebno treba imati u vidu u slučaju da postoji mogućnost da se u istoj zanatskoj radnji/preduzeću obavljaju poslovi kompletno vezani za jedan proizvod kao i poslovi koji uopšte nemaju dodirnih tačaka sa registrovanom delatnošću. Radi pojašnjenja dajemo jedan primer: u knjigovodstvenoj agenciji osim osnovne delatnosti mogu se vršiti još i usluge fotokopiranja i/ili usluge prevođenja.
2. Da odredite naziv i sedište buduće radnje (preduzeća).
Pre unošenja naziva u prijavu potrebno je proveriti na sajtu APR-a da li neka radnja odnosno preduzeće već koristi taj naziv. Takođe, potrebno je odrediti i prostor u kome će se obavljati delatnost.
3. Potrebno je da izaberete pravnu formu obavljanja delatnosti (preduzetnik ili privredno društvo).

Kako je najkorišćenija forma obavljanja zanatske delatnosti preduzetnik, sledi detaljniji opis postupka osnivanja preduzetničke radnje.
Sam postupak osnivanja radnje pokreće se podnošenjem registracione prijave APR-u (Agenciji za privredne registre).

Šta je APR?
APR – Agencija za privredne registre vodi registar svih privrednih subjekata na teritoriji naše zemlje. Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koju se registruju preduzetnici, privredna društva, udruženja, javna preduzeća kao i drugi oblici organizovanja.

Šta se upisuje u registracionu prijavu?
U registracionu prijavu se unose podaci o podnosiocu prijave, naziv radnje koje se osniva, sedište buduće radnje, pretežna delatnost kojom će se novootvorena radnja baviti kao i ostali podaci važni za buduće poslovanje kao što su podaci o zastupnicima, izdvojenom prostoru i slično (registraciona prijava osnivanja preduzetnika) 

Koje uslove moram da ispunjavam da bi mogao da otvorim radnju?
Fizičko lice može osnovati radnju ako ispunjava sledeće uslove:
- Da ima opštu i zdravstvenu sposobnost ( za neke delatnosti propisani su posebni zdravstveni uslovi);
- Da ima najmanje osnovno obrazovanje ( osim za delatnosti za koje za koje je propisan i drugi uslov u pogledu stručne spreme);
- Da je poslovno sposobno (da je punoletno lice i da mu odlukom nadležnog suda nije oduzeta poslovna sposobnost);
- Da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje delatnosti, odnosno da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti;
- Da ima odgovarajući poslovni prostor u zavisnosti od vrste delatnosti za koju se registruje, osim ako priroda posla to ne zahteva;
- U zavisnosti od delatnosti da ima odgovarajući kadar za obavljanje delatnosti i odredjen profil zaposlenih u pogledu stepena stručne spreme ( ordinacije, apoteke…)

Koja se dokumentacija podnosi osim registracione prijave za otvaranje preduzetničke radnje?
Potrebna dokumentacija je:
popunjena registraciona prijava,
- kopija lične karte ili pasoša osnivača – preduzetnika,
- dokaz o uplaćenoj naknadi za osnivanje na račun APR-a,
- ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju, Apr-u je potrebno podneti I rešenje nadležnog organa u originalu ili u overenoj fotokopiji.

Za koje delatnosti je potrebna saglasnost nadležnih organa?

Saglasnost je potrebna za obavljanje:
- Zdravstvene delatnosti (ordinacije ,apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenju uslova za obavljanje tražene delatnosti,
- Veterinarske ordinacije i poljoprivredne  apoteke – rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Taksi prevoz – u skladu sa zahtevima i odlukama organa lokalne samouprave i opštine u kojoj će biti sedište taksi prevoza,
- Promet oružja, delova oružja i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova,
- Obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje odredjene delatnosti preduzetniku,
- Poslovi zastupanja u osiguranju – dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti,
- Poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika,
- Poslovi sudskih veštaka – uslov je rešenje o upisu u registar sudskih veštaka,
- Agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja,
- Psihološko savetovalište- rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Šta po dobijanju rešenja APR-a?
U roku od 5 dana od dana podnošenja prjave APR donosi rešenje o osnivanju koje sadrži PIB – poreski identifikacioni broj koji je jedinstven za svakog privrednog subjekta, a koji dodeljuje Poreska uprava. Rešenje o osnivanju sadrži i matični – registarski broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku. Po dobijanju rešenja pristupa se izradi pečata, otvara se tekući račun kod banke i u roku od 15 dana podnosi Poreskoj upravi poreska prijava ppdg1 u kojoj se bira način plaćanja poreza (paušalno ili vođenjem poslovnih knjiga).